Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt door middel van het (online) inschrijfformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en zullen daarom met zorgvuldigheid deze gegevens verwerken en beschermen. Wij zullen de gegevens verwerken op basis van de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie (verder te noemen "NWDC") is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen waar de persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In onderliggende privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Verantwoordelijke

Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie, beroepsvereniging met KvK-nummer 09189019 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://nwdc.nl

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie hij/zij is te bereiken via secretaris@nwdc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NWDC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens (zoals kwaliteitsregisternummer, functie, professionele specialiteit) die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Werklocatie en werkadresgegevens
 • Werkcontactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres
 • Bankrekeningnummer (optioneel)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De NWDC verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je lidmaatschap en contributiegeld
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken en jezelf professioneel te profileren
 • De mogelijkheid te bieden om je organisatie of diëtistenpraktijk te profileren via onze website
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NWDC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de NWDC de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NWDC deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De NWDC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt NWDC je persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden waarmee NWDC jouw gegevens deelt is het Kwaliteitsregisterparamedici ten behoeve accreditatiepunten van gevolgde scholingen en Brandbeat de website ontwikkelaar/hoster ten behoeve van registratie en facturatie van het lidmaatschap en accountgegevens die jezelf aan ons verstrekt

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NWDC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NWDC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@nwdc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

De NWDC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NWDC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@nwdc.nl